برگزاری دومین گفتمان شهروندی (بررسی برخورد اخیر آقای کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات با کارمندان سارنوالی هرات)

شبکه نهاد های جامعه مدنی هرات شنبه مورخ ۶/۶/۱۳۹۵ گفتمان شهروندی را تحت عنوان (بررسی برخورد اخیر آقای کامران علیزایی

ادامه